<% for i=1 to 9 response.write " " next for i=10 to 22 response.write " " next %>